Birinci Yarıyıl


 • FZK 1001 Genel Fiziğe Giriş
 • FZK 1051 Genel Fiziğe Giriş Laboratuvarı
  Laboratuvarı (0-2)1 Bir deneyin analizi, ölçü aletleri, kuvvetin dik bileşenlere ayrılması, sabit bir eksen etrafında dönen cisimlerin dengesi, basit sarkaç, merkezcil kuvvet, hareket hız ve ivme, potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü, Mohr-Westphal terazisi ile yoğunluk tayini, Maxwell makarasında enerjinin korunumu.
 • KMY 1033 Kimya I
 • MAT 1001 Analiz I
 • AİT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
 • TÜD 102 Türk Dili
 • YAD 103 Yabancı Dil

İkinci Yarıyıl


 • FZK 1002 Mekanik
  Vektörler, Newton hareket yasaları, Galileo dönüşümü, enerji korunumu, çizgisel ve açısal momentumun korunumu, harmonik salınıcı, katı cisimlerin dinamiği, ters kare kuvvet yasası, ışığın hızı, özel görelilik, göreli dinamik, eşdeğerlik ilkesi.
  FZK 1052 Mekanik Laboratuvarı
  Enerjinin korunumu, momentumun korunumu, Atwood aleti, rotor ve diskin eylemsizlik momenti, kaymadan yuvarlanmada ivme, tek boyutta hareket, eğik düzlem, bir yayın incelenmesi, tersinir sarkaç, kolorimetrenin ısı sığası ve bir katı cismin ısınma ısısı, buzun ergime ısısının tayini, viskozluk katsayısının tayini.
 • KMY 1034 Kimya II
 • MAT 1002 Analiz II
 • AİT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi
 • TÜD 102 Türk Dili
 • YAD 103 Yabancı Dil

Üçüncü Yarıyıl


 • FZK 2001 Elektrik
  Durgun elektrik, elektrik gerilimi, elektrik akımları, hareketli yüklerin alanları, manyetizma, elektromanyetik gerilim, alternatif akım devreleri, madde içinde elektrik alanı ve manyetik alan.
  FZK 2003 Fiziksel Matematik I
  Matrisler, determinant, vektörler, vektörlerin türev ve integralleri, kısmi türev ve kısmi diferansiyel denklemler, vektör operasyonları, tek ve çift katlı integrallerle alan ve hacim hesapları, kutupsal, silindirik ve küresel koordinatlarda alan ve hacim hesapları.
  FZK 2051 Elektrik Laboratuvarı
  Ohm yasası, sığa ölçümü, elektroliz, Joule yasası, direnç sığa devreleri, Wheat-stone köprüsü ile direnç ölçülmesi, Kirchhoff yasaları, potansiyometre ile emk ölçümü, bir bobinin öz indüksiyon katsayısının ölçülmesi, alternatif akım frekansı.
 • MAT 2083 Diferansiyel Denklemler
 • AİT 201 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi (Nutuk)

Dördüncü Yarıyıl


 • FZK 2002 Dalgalar
  Bir özgürlük dereceli dizgelerin özgür salınımları, çok özgürlük dereceli dizgelerin özgür salınımları, zorla salınımlar, ilerleyen dalgalar, yansıma, modülasyonlar, atmalar ve dalga paketleri, iki ve üç boyutlu dalgalar, kutuplanma, girişim ve kırınım.
 • FZK 2004 Fiziksel Matematik II
  Taylor serileri, yaklaşım metotları, kütle ve ağırlık merkezinin bulunması, moment ve eylemsizlik momenti, Dirac-delta fonksiyonu, Fourier serileri ve dönüşümleri, indisli işlemler, kompleks sayılar, dört vektör formülasyonu.
 • FZK 2006 Bilgisayar Programlama
  Bilgisayarlar ve programlama, problem çözmede adımlar ve akış şemaları, BASIC programlama dilinin temelleri, sabitler, değişkenler ve giriş-çıkış deyimleri, program akış deyimleri, döngüler, dizinli (alt sıralı) değişkenler, fonksiyonlar ve alt programlar.
 • FZK 2052 Dalgalar Laboratuvarı
  Basit sarkaç, gevşek yay, enine titreşimler, su dalgaları için dağıtkanlık bağıntısı ve yayılma hızının ölçülmesi, su dalgalarının kırınım ve girişimi, LRC salınımları.

Beşinci Yarıyıl


 • FZK 3001 Akustik Optik
  Ses dalgalarının oluşumu ve yayılması, kararlı dalgalar, ses veren teller ve borular, müzik aralıkları, geometrik optik ve optik aletleri, fizik optik, girişim, kırınım, polarma.
 • FZK 3003 Atom ve Molekül Fiziği
  Kuantum fiziğinin kapsamı, kuantum fiziğinde fiziksel niceliklerin büyüklükleri, enerji düzeyleri ve spektrumlar, maddesel parçacıklar, belirsizlik ilkesi ve ölçüm-ler kuramı, Schrodinger'in dalga mekaniği, özdeğer problemi olarak kuantum-lanma, temel parçacıklar ve etkileşimleri.
 • FZK 3005 Elektroniğe Giriş
  Elektrik devrelerinin fiziksel temelleri, devre analizi, alternatif akımlar, alternatif akım devrelerinin çözümlenmesi, diyod devreleri, yarı iletken aygıtlar, transistörlü yükselteçler.
 • FZK 3051 Akustik ve Optik Laboratuvarı
  Rezonans tübü, Kund borusu, merceklerin odak uzaklığı, aynaların odak uzaklığı, sesin analizi, Young deneyi, ışığın kutuplanması, gonyometre ile kırılma indisinin belirlenmesi, havada sesin hızı, vuru.
 • FZK 3053 Atom ve Molekül Fiziği Laboratuvarı
  Millikan yağ damlası deneyi, UV/VIS spektrofotometresi, elektronun öz yükünün belirlenmesi, Stefan-Boltzmann ışıma yasası, spektrometre (tayfölçer), iki elek-tronlu sistemlerin atomik spektrumları, Franck-Hertz deneyi, fotoelektrik olay, elektron kırınımı.
 • FZK 3055 Elektroniğe Giriş Laboratuvarı
  Ohm yasası, RL ve RC süzgeçleri, rezonans devreleri, diyod ve karakteristikleri, yarım dalga doğrultucu, köprü doğrultucu, Zener diyodun karakteristiği, eklem transistörlü yükselteç devresinde akım kazancı, ortak yayıcılı tek katlı yükselteç.

Altıncı Yarıyıl


 • FZK 3002 Kuantum Mekaniği
  Niçin kuantum fiziği, ışık ve maddesel dalgalar, dalga mekaniği, dalga paketleri, belirsizlik bağıntıları, Schrodinger denklemi, tek boyutlu potansiyeller, üç boyutlu Schrodinger denklemi, kuantum mekaniğinde operatörler, tek elektronlu atomlar, açısal momentum, spin açısal momentum, toplam açısal momentum.
 • FZK 3004 Çekirdek Fiziği
  Atom çekirdeği, radyoaktivite, nükleer reaksiyonlar, nükleer kütleler, nükleer büyüklük, nükleer modeller, alfa bozunması, beta bozunması, gamma radyasyonu, fisyon ve füzyon, çekirdek kuvvetleri.
 • FZK 3054 Çekirdek Fiziği Laboratuvarı
  Gümüş izotoplarının yarı-ömür tayini, Geiger-Müller sayacı, radyoaktif ölçme-lerin istatistik analizi, gamma ışınlarının spektrum analizi, betaların soğrulması ve menzil enerji bağımlılığı, magnetik beta spektroskopisi, foton zayıflama katsa-yısının enerjiye bağlı değişiminin incelenmesi, nötron aktivasyon yöntemi ile tesir kesiti ölçülmesi.


Seçmeli Dersler
 • FZK 3402 Elektronik
  Yükselteç devreleri, işlemsel yükselteçler ve titreşkenler, denetleme devreleri, dönüştürücüler, benzetme aygıtları, iletim hatları.
 • FZK 3406 Manyetizma ve Uygulamaları
  Manyetik alanlar, mıknatıslanma ve manyetik moment, manyetik ölçmeler, manyetik maddeler, manyetik özellikler, manyetik domainler, domain duvarları, manyetik olarak yumuşak maddeler, madde analizinde manyetik yöntemler.
 • FZK 3404 Bilgisayar Programlama Tekniği
  BASIC diline giriş, sıçramalar ve döngüler, aritmetik işlemler, indisli değişkenler, daha iyi programcılık, fonksiyonlar ve alt programlar, grafik çizimi ve dosya kullanımı, sayısal çözüm yöntemleri, denklem çözümleri, sayısal integral hesap-lamaları.

Yedinci Yarıyıl


 • FZK 4001 Teorik Mekanik
  Genelleştirilmiş koordinatlarda kinematik, Lagrange ve Hamilton hareket denk-lemleri, katı cismin hareketi, merkezcil kuvvet alanında hareket.
 • FZK 4003 Katıhal Fiziği
  Kristalografi, kristallerde kırınım, kristal kusurları, örgü titreşimleri, kuantum ista-tistik, metaller ve serbest elektron gazı, periyodik potansiyeller.
 • FZK 4053 Katıhal Fiziği Laboratuvarı
  Optoelektronik, Hall olayı, manyetik indüksiyon katsayısının bulunması, termo-elektrik çift, diyod sığasının bulunması, yarıiletkenlerde GAP olayı, saf yarıilet-kenin direnci, Strain Gauge (gerilme ölçer) transduserin karakteristikleri, NTC termistörün karakteristikleri.


Seçmeli Dersler (Temel Fizik Opsiyonu)
 • FZK 4101 Nötron Fiziği
  Nötronun keşfi ve tüm özellikleri, oluşum şekilleri, madde ile etkileşmesi, nötron kaynakları, nötronların yavaşlaması, nötronların diffüzyon teorisi, nötron detek-törleri.
 • FZK 4107 Fizikte İstatiksel Yöntemler
  Frekans dağılımları, olasılık, olasılık dağılımları, Binom, normal ve Poisson dağılımları, örnekleme teorisi ve örnekleme dağılımı, hipotez testi, küçük örnek-leme teorisi, c2 testi, grafik uyum ve en küçük kareler metodu, kolerasyon ve regresyon analizi.
 • FZK 4103 Temel Parçacık Fiziğine Giriş
  Tarihsel gelişim, parçacıkların sınıflandırılması, temel yapı taşları, leptonlar, kuarklar temel etkileşmeler, parçacık fiziğinin güncel durumu.
 • FZK 4105 Akışkanlar Mekaniği
  Hidrostatik basınç, Pascal ve Arşimed prensipleri ve uygulamaları, akışkanlar dinamiği, süreklilik ve Bernoulli denklemi, gerçek akışkanların akışı, bir ve iki boyutlu akış ifadeleri.
 • FZK 4109 Radyasyon Detektörleri


Seçmeli Dersler (Uygulamalı Fizik Opsiyonu)
 • FZK 4201 Sayısal Elektronik
  Sayısal elektroniğin temel bilgileri, kapılar, Boole cebiri, flip-flop devreleri, sayı sistemleri ve kodlar, sayaçlar, kaydediciler, zamanlama ve kontrol devreleri ile A/D ve D/A dönüşümler.
 • FZK 4207 Manyetik Rezonans
  Manyetik rezonansta temel kavramlar, nükleer manyetik rezonans, elektron para-manyetik rezonans, çift rezonans, manyetik rezonansta deneysel teknik.
 • FZK 4203 Sensörler
  Ölçme hataları, fiziksel ilkeler, magnetogalvanik sensörler, magnetoelastik sensörler, manyetik alan sensörleri; akı kapısı ve indüksiyon bobini sensörleri, indükdif ve girdap akımı sensörleri, manyetik direnç sensörleri, manyetik olmayan sensörler; direnç, kapasitif ve piezoelektrik algılayıcı elemanlar, endüstri uygulamaları.
 • FZK 4205 Optoelektronik
  Katıhal fiziğinden bilgiler, ışık yapısı ve spektrumu, optik sinyaller ve modü-lasyon, ışık diyodları ve yarıiletken lazerler, fotodetektörler, optik devre bileşenleri ve ışın ileticiler, fiber optik iletişim sistemleri.
 • FZK 4209 Malzeme Fiziği
  Nükleer radyasyonlar ve temel özellikleri, nükleer radyasyonun deteksiyon metot-ları, nükleer deteksiyon sistemleri, saymaların değerlendirilmesi, sayma istatistiği.

Sekizinci Yarıyıl


 • FZK 4002 Elektromanyetik Teori
  Boşlukta ve madde içinde elektrostatik, boşlukta ve madde içinde manyetostatik, elektromanyetik indüksiyon, Maxwell denklemleri ve uygulamaları, özel görelilik teorisi, elektromanyetizmanın kovaryant formu.
 • FZK 4004 İstatistik Fizik
  Çok parçacıklı bir sistemin istatistik tanımı, makroskopik sistemlerin sayısal anlatımı, ısısal etkileşme, Boltzmann dağılımı, Binom, Poisson, Fermi-Dirac ve Bose-Einstein dağılımları, katıların öz ısısı, adyabatik, izotermik, izobarik değişimler ve çevrimler, faz geçişleri, motorlar, taşıma süreçleri.
 • FZK 4054 İstatistik Fizik Laboratuvarı
  Chi-Kare testi, Binom Dağılımı I, Binom Dağılımı II, Binom Dağılımı III, Binom Dağılımı IV, Brown molekül hareketi, Gauss dağılımı, Poisson Dağılımı, oto-matik sıcaklık kontrolü, ideal gazların durum denklemi, paramanyetizma, Carnot 'un ısı makinesi.


Seçmeli Dersler (Temel Fizik Opsiyonu)
 • FZK 4102 Radyasyon Fiziği
  Radyoaktif parçalanma; nükleer radyasyonların madde ile etkileşmesi; tesir kesiti, lineer zayıflama ve kütle zayıflama katsayısı, diferansiyel ve toplam saçılma tesir kesiti, nükleer radyasyonun bir ortama enerji aktarması; tıpta radyoizotop uygulamaları, endüstride radyoizotop uygulamalarında radyasyondan korunma ve doz hesapları.
 • FZK 4104 Yarı İletken Fiziği
  Periyodik örgülerde elektronların kuantum teorisi, yarıiletkenler temel kavramlar, yarıiletkenlerde iletkenlik olayı, difüzyon olayı, kavşak diodları.
 • FZK 4106 Reaktör Fiziği
  Çekirdek fiziğine ait temel kavramlar, fission ve zincir reaksiyonları, nötron yavaşlaması, nötron difüzyonu, çıplak homojen termal reaktörler, reflektörlü reaktörler, heterogen reaktörler, reaktör kinetiği.
 • FZK 4108 Fizik Tarihi
  Galileo öncesi astronomi ve fizik, Galileo ve Newton fiziği, Lagrange ve Hamilton mekaniği, optik, elektrik ve manyetizma, termodinamik, modern fizik.
 • FZK 4110 Yoğun Madde Fiziği
  Metaller ve Fermi yüzeyleri, plazmon, polaritonlar, eksitonlar, süperiletkenlik, diyamanyetizma, paramanyetizma ve ferromanyetizma, manyetik rezonans.


Seçmeli Dersler (Uygulamalı Fizik Opsiyonu)
 • FZK 4202 Güneş Enerjisi
  Yenilenebilir enerji kaynağı, güneş hakkında genel bilgiler, düz güneş topla-yıcıları, güneş enerjisinin depolanması, güneş enerjili sıcak su sistemleri, güneş enerjisinden diğer yararlanma yolları.
 • FZK 4204 Fizikte Kalite Kontrol Yöntemleri
  Kalitenin anlam ve amaçları, üretimde kalitenin geliştirilmesi ve kalite kontro-lünde fiziksel yöntemler ve uygulamaları.
 • FZK 4206 Deneysel Yüksek Enerji Fiziği
  Yüksek enerji fiziğine giriş, hızlandırıcılar, çarpıştırıcılar, yüksek enerji de-tektörleri, detektör bileşenleri.
 • FZK 4208 Kristal Yapı ve Analiz Tekniği
  Kristal yapı, kristal simetrisi, yüzeylerin yapısı, X-ışını difraksiyonu, X-ışını spektrometreleri, yapı tayininin ilkeleri, nötron difraksiyonu, elektron difrak-siyonu, elektron mikroskopları.
 • FZK 4210 Sonlu Elemanlar Yöntemi

Yüksek Lisans Ders İçerikler

Zorunlu Dersler


 • Bilimsel Yenilikler
 • Kaynak Tarama ve Aktarımı
 • FİZ 101 Yüksek Lisans Hazırlık Semineri
 • FİZ 101 Yüksek Lisans Tez Semineri
 • FİZ 808 Elektromanyetik Teori I
 • FİZ 901 İleri Kuantum Mekaniği I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Dalga mekaniği. Schrödinger Eşitliği. Fourier Teknikleri ve Beklenen Değerler. Operatör Formalizmi. Uygunluk Prensibi. Açısal Momentum. Merkezi Kuvvetler.
 • FİZ 919 Fizikte Matematiksel Yöntemler I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Ahmet Cengiz
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Kompleks analiz, Lineer vektör uzayları, Tensör analizi, İntegral dönüşümler ve integral denklemler.
 • Yüksek Lisansta Özel Konular

Seçmeli Dersler


 • FİZ 902 İleri Kuantum Mekaniği II
  Dersin Kodu ve Adı : FİZ 902 İleri Kuantum Mekaniği II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Matris Gösterimleri. Spin Açısal Momentumu. Gösterim Transformasyonları. Yaklaşım Yöntemleri. Kuvvetli Elektromanyetik Alanla Etkileşme. Saçılma. Özdeş Partiküller. Kuantum İstatistik Mekaniği.
 • FİZ 903 İleri Teorik Mekanik I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Aytaç Yalçıner
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Maddesel Nokta Sisteminin Mekaniği. D'Alembert İlkesi ve Lagrange Denklemleri. Hıza Bağlı Potansiyeller ve Kayıp Fonksiyonu. Hamiltonien İlkesi. Korunum Teoremleri ve Simetri Özellikleri. İki Cismin Merkezsel Kuvvet Problemi. Virial Teorem. Kare ile Ters Orantılı Kuvvet Kanunu. Rijid Cisim Hareketinin Kinematiği. Ortaganol Dönüşümler. Euler Açıları. Cayley-Klein Paremetreleri. Coriolis Kuvveti. Rijid Cismin Hareket Denklemleri. Atalet Tansörünün Öz Değerleri ve Asal Eksen Dönüşümü. Yüklü Cisimlerin Magnetik Alanda Presesyonu. Klasik Mekanikte Özel Rölativite. Lorentz Dönüşümü.
 • FİZ 905 Spektroskopik Yöntemler
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof .Dr. Aytaç Yalçıner
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Elektromanyetik Spektrum. Radyofrekans (RF) Spektroskopisi. Mikrodalga (MW) Spektroskopisi. Kızılaltı (IR) Spektroskopisi. Görünür Bölge (VIS) Spektroskopisi. Morüstü (UV) Spektroskopisi. X-Işınları Spektroskopisi. Gamma-Işınları Spektroskopisi. Kütle Spektroskopisi. İki Çekirdek Arasındaki Endirekt Spin-Spin Bağlaşımının Kuantum Mekaniksel İncelenmesi.
 • FİZ 913 İleri Radyasyon Fiziği I
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Gamma Parçalanması, İç Değişim Elektronları, İç Değişim Elektron- Pozitron Çifti, Parçalanma Şeması ve Enerji Seviyeleri, radyoaktif Parçalanma Başına Radyasyon Yayınlanma Olasılığı, Gamma Işını Tesir Kesitleri, Gammaların Ard Arda Etkileşmesinde Ortama Aktarılan Enerji Bilançosu, Kütle Soğrulma Katsayısı, Kütle Enerji Katsayısı, Gammaların Bir Ortamda Etkileşme Olasılıkları, Build-up Kavramının İncelenmesi.
 • FİZ 915 Fizikte Sayısal Çözüm Yöntemleri
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Bilgisayar Programlama Yöntemleri, Kök Bulma, Lineer Denklem Çözümleri, Sayısal integrasyon Yöntemleri, Matrislerle ilgili Sayısal Uygulamalar, Optimizasyon
 • FİZ 916 Temel Saçılma Teorisi
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Saçılma Matrisi, Tesir Kesitleri ve Bozunma Hızları, Faz Uzayı, Relativistik Kinematik, Mandelstam Değişkenleri, Akı Faktörü, İki Cisim Faz Uzayı, Dalitz Diyagramları, Üniterlik, Kısmi Dalga Açılımı, Analitiklik ve Çaprazlama, Dağılım Bağıntıları, Yoğunluk Matrisi, Helisite Formalizmi.
 • FİZ 921 İleri Katıhal Fiziği - I
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Kristal yapı, X - ışını difraksiyonu, Atomlar arası kuvvetler, Kristal titreşimleri, Fononlar, Fonon-Fonon Etkileşmeleri, Fononların ısısal özellikleri, Kinetik teori, Serbest elektron modeli, Serbest elektron gazının ısı kapasitesi, Elektronların hareket denklemleri, Wiedemann-Franz kanunu, Yarı serbest elektron teorisi, Etkin kütlelerin band yapısı, Yarı iletkenler, Elektromanyetik absorbsiyon, Elektriksel iletkenlik, Cyclotron rezonansı.
 • FİZ 922 İleri Katıhal Fiziği - II
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Paramagnetizm, Dipol momentler, Diamanyetizm, Weiss moleküler alan, Antimanyetizma, Spin dalgaları, Polarizasyon, İyonik Kristal titreşimleri, Landau modeli, Piozoelektrik, Bloch teorimi, Katılarda elektron ve nötron saçılması, Manyetik saçılma, Fermi yüzeyleri, Durum yoğunluğu, İki boyutlu elektron hazı, Kuantum Hall etkisi.
 • Fiz924 Maddelerin Manyetik Özellikleri
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Manyetik alınganlık ve geçirgenlik, manyetik maddelerin sınıflandırılması, çok kristalli, amorf ve nano kristal maddeler, fiziksel değişimlerin domain yapısına etkisi, domainlerin manyetik alandaki davranışları, Histeresis ve Barkhausen olayları, manyetik maddelerin özel uygulamaları.
 • FİZ 926 Ultrases
 • FİZ927 Manyetik Maddelerin Yapısı
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  İzotropi ve anizotropi, ferromanyetik maddelerde kristal yapılar, Miller indisleri, kübik ve hekzagonal yapılarda izotropi ve anizotropi, anizotropi sabitleri, çok kristalli maddelerde anizotropi, anizotropi çeşitleri, kristal yapılarda manyetik gerilmeler ve fiziksel temeli, kuvvetin mıknatıslanmaya ve gerilmeye etkisi.
 • FİZ 928 Nükleer Etkileşmeler
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Gökay Kaynak
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Kütle Merkezi Ve Laboratuvar Koordinat Sistemleri, Bir Parçacık Demetinin Bir Kuvvet Merkezi Tarafından Saçılması, Bir Parçacıklar Demetinin Bir Çekirdek Tarafından Absorbsiyonu, Döteronun Temel Hali, Nötronların Moleküllere Bağlı Protonlar Tarafından Koherent Saçılması, Proton Proton Saçılması, Çekirdek Potansiyelinin Şekil Bağımsızlığı, Sürekli Teori, Doğrudan Nükleer Reaksiyonlar, Optik Model.
 • FİZ 930 İleri Manyetizma I
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : (3+0+0)
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Manyetizmanın temeli, manyetizma çeşitleri, manyetik moment ve mıknatıslanma, Langevin yasası ve Weiss moleküler alan kuramı, manyetizmanın sıcaklık bağımlılığı, Curie ve Curie-Weiss yasaları, manyetik domainler, manyetik anizotropi, manyetik gerilme, manyetik statik enerji, değişim enerjisi.
 • FİZ 931 İleri Nükleer Fizik I
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Çekirdeğin Genel Özellikleri: Nükleer boyutlar, Bağlanma enerjisi, Nükleer kararlılık, Çekirdeğin taban ve uyarılmış durumları, Nükleer spin, Nükleonların kuantum sayıları, Russell-Saunders ve jj çiftlenmeleri, Nükleer magnetik moment, Nükleer kuadrupol momenti, Çekirdek ve Nükleer parçacıkların istatistiği, parite. Potansiyel ve Çekirdek Kuvvetleri: Çekirdek kuvvetlerinin özellikleri, Deuteron, Çekirdek içi potansiyelin çeşitli formları, Yük bağımsızlığı, Mezon teorisi, Çekirdek Modelleri, Alfa, Beta ve Gamma Parçalanmaları.
 • FİZ 932 İleri Manyetizma II
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Mıknatıslanma eğrisinin açıklanması, terslenebilir mıknatıslanma, terslenebilir domain hareketleri, mikromanyetizma, terslenebilir alınganlık, Rayleigh yasası, doğrusal Brown denklemleri, domain etkileşmeleri, domain duvarları, mikro girdap akımları, düz ve eğrileşen domain duvarları, Preisach yaklaşımı.
 • FİZ 933 Nükleer Radyasyon Deteksiyonu
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi :D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Radyoaktiviteye Genel Bakış, Radyasyonların Madde ile Etkileşmesi, Gazlı Dedektörler, Sintilasyon Sayaçları, Yarı İletken Dedektörler, Nükleer Elektronik, Radyasyon dedektörlerinde enerji rezülasyonları.
 • FİZ 937 Yüzey Oksit Filmler ve Teknolojisi
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi :D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Yüzey oksitlerin özellikleri, Enerji band yapıları, Band yapılarının iyon absorbsiyonu ile değişimleri, Yüzey potansiyel farkları, Kelvin Probe yöntemi ile ölçümleri, Yüzey oksit filmlerde tünel akımı, Termoiyonik yayılma, Elektroforming, Oksit breakdown Switching, İki elektronlu sisytemde reaktif saçılma, Bias saçılma, RF saçılma, Vakum evaporation, Anodik oksidasyon, Plasma anodizasyonu, Gaz-faz reaksiyonları, Epitaxial yöntem.
 • FİZ 938 Sıvılarda Rez. Çizgi. Çok Katlı Yapısı
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Aytaç Yalçıner
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Sürekli Dalga Yöntemleri İle Gözlenen Enerji Düzeyleri, J << d (kimyasal kayma) Hali, İki 1/2 Spini İçin J » d Hali , Özdeş p Tane i Spini İçeren G Grubu İle Özdeş p' Tane i' Spini İçeren G' Grubu İçin J » d Hali, Perturbasyon Yöntemi, Özdeş Olmayan İzokron Spinler, Geçici Yöntemlerle Gözlenen Çok Katlı Spektrumlar, Serbest Presesyon Yöntemi, Spin-Yankı Yöntemi, Çok Katlı Spektrumlarda Çizgi Genişliği Problemi, Kuadrupol Rölaksasyonu ve Kimyasal Değiş-Tokuş Etkileri, İki Manyetik Alanın Tamamen İlgisiz Olma Hali, İki Manyetik Alanın Tamamen İlgili Olma Hali, Örnek Spektrumların Yorumlanması, H1 Spektrumları, C13 Spektrumları.
 • FİZ 941 X-Işınları ve Uygulamaları
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Mürsel Alper
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  X-Işınlarının Özellikleri, Kristal Geometrisi, X-Işını Kırınım Demetlerinin Yönleri ve Şiddetleri, Deneysel Metodlar, Difraktometre ve Spektrometre Ölçümleri, Kristal Yapı Tayini, X-Işını Difraksiyonu ile Kimyasal Analiz, X-Işını Spektrometresi ile Kimyasal Analiz.
 • FİZ 951 Temel Parçacıklar Fiziği I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Skaler Alan, Dirac Alanı, Vektör Mezonlar ve Foton, Lorentz İnvaryansı ve Spin Saçılma Matrisi, Pertürbasyon Teorisi, Parçacıkların Sınıflandırılması , Fermiyonlar ve Bozonlar, Kuarklar ve Leptonlar, Temel Etkileşmeler, Korunum Kuralları.
 • FİZ 957 Kuantum Elektro Dinamiği
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  İkinci Kuantumlama, Pertürbasyon Teorisi, Feynman Diyagramları, Compton Saçılması, Elektron ve Pozitron Saçılması, Bremsstrahlung Işıması, Çift Yaratılması, Yeniden Normalize Olabilme.
 • FİZ 961 Yarıiletkenler Fiziği I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Muhitdin Ahmetoğlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Kristal Yapı Hakkında Temel Bilgiler, Katı cisimlerin band teorisi, Yarıiletkenlerde elektron ve boşluk istatistiği, Yarıiletkenlerde yük taşıyıcılarının difüzyonu, Yarıiletkenlerde iletkenlik olayı, P-N eklemler.
 • FİZ 962 Yarıiletkenler Fiziği II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Muhitdin Ahmetoğlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Yarıiletkenlerin Optik Özellikleri, Yarıiletken Heterojonksiyonlar Hakkında Temel Bilgiler, Heterojonksiyon P-N Eklemli Yarıiletkenlerin Modelleri, İzotip Heterojonksiyonlar, Heterojonksiyonların Optik Özellikleri.
 • FİZ 967 Nükleer Modeller
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Gökay Kaynak
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Shell Modeli, Kıllektif Model, Fermi Gaz Modeli, Bileşik Çekirdek Modeli, Doğrudan Mtkileşme Modeli, Optik Model, Özel Modeller.
 • FİZ 983 Nükleer Olaylar için Say.Uyg I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Rastgele Değişkenler, İstatistik Analiz, Dağılım Örneklenmesi, Örneklerin Kuruluşu, Reddetme Yöntemi, Çok Boyuta Genelleme, Özel Yöntemler, Varyans küçültme Yöntemleri, Geometrik Tartışmalar, Çekirdek Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları.
 • FİZ 993 Maddenin Dielektrik Özellikleri I
 • FİZ 994 Maddenin Dielektrik Özellikleri II
 • FİZ 995 Yüksek Enerji Detektörleri I
 • FİZ 997 Katı Maddelerin Özellikleri I
 • FİZ 998 Katı Maddelerin Özellikleri II

Doktora Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler


 • Bilimsel Yenilikler
 • Kaynak Tarama ve Aktarımı
 • FİZ 102 Doktora Hazırlık Semineri
 • FİZ 102 Doktora Tez Semineri
 • Doktora Özel Konular

Seçmeli Dersler


 • FİZ 931 İleri Nükleer Fizik I
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Çekirdeğin Genel Özellikleri: Nükleer boyutlar, Bağlanma enerjisi, Nükleer kararlılık, Çekirdeğin taban ve uyarılmış durumları, Nükleer spin, Nükleonların kuantum sayıları, Russell-Saunders ve jj çiftlenmeleri, Nükleer magnetik moment, Nükleer kuadrupol momenti, Çekirdek ve Nükleer parçacıkların istatistiği, parite. Potansiyel ve Çekirdek Kuvvetleri: Çekirdek kuvvetlerinin özellikleri, Deuteron, Çekirdek içi potansiyelin çeşitli formları, Yük bağımsızlığı, Mezon teorisi, Çekirdek Modelleri, Alfa, Beta ve Gamma Parçalanmaları.
 • Fiz932 İleri Manyetizma II
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Mıknatıslanma eğrisinin açıklanması, terslenebilir mıknatıslanma, terslenebilir domain hareketleri, mikromanyetizma, terslenebilir alınganlık, Rayleigh yasası, doğrusal Brown denklemleri, domain etkileşmeleri, domain duvarları, mikro girdap akımları, düz ve eğrileşen domain duvarları, Preisach yaklaşımı.
 • FİZ 933 Nükleer Radyasyon Deteksiyonu
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi :D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Radyoaktiviteye Genel Bakış, Radyasyonların Madde ile Etkileşmesi, Gazlı Dedektörler, Sintilasyon Sayaçları, Yarı İletken Dedektörler, Nükleer Elektronik, Radyasyon dedektörlerinde enerji rezülasyonları
 • Fiz967 Nükleer Modeller
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Gökay Kaynak
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Shell Modeli, Kıllektif Model, Fermi Gaz Modeli, Bileşik Çekirdek Modeli, Doğrudan Mtkileşme Modeli, Optik Model, Özel Modeller.
 • FİZ 805 İleri Nükleer Spektroskopi II
 • FİZ 806 Maddenin Dielektrik Özellikleri I
 • FİZ 807 Maddenin Dielektrik Özellikleri II
 • FİZ.918 Elektrozayıf Etkileşmeler
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof.Dr. . Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Nötrinolar, Yeniden Normalize Olabilme, Yüksek Enerji Davranışı, Birleşik Ayar Teorileri, Ağır Leptonlu Modeller, Higgs Mezonları, Weinberg-Salam Modeli, Yüklü Akımlar , w+,w- Bozonlar, Yüksüz Akım , Z0 Bozon, Lepton Kütleleri, Kuarklarla Etkileşmeler, Çeşni Değiştiren Etkileşmeler
  FİZ 920 Fizikte Matematik Yöntemler II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Ahmet Cengiz
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Lineer diferansiyel denklemler, Matematiksel fiziğin özel fonksiyonları, Kısmi diferansiyel denklemler, Varyasyon hesabı.
 • FİZ 945 Elektron Mikroskopları ve Uygulamaları
 • FİZ 949 Süperiletkenler I
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  London denklemleri, Enerji aralığı ve BCS teorisi, Ginzburg-Landau teorisi, II. Tip süperiletkenler, Manyetik alanın perdelenmesi, Kuvvetli alan içinde I. Tip süperiletken, Cooper çiftleri, İsotop etkileri, Uyarma enerjileri ve enerji aralığı, Tc nin tariflenmesi, Enerji aralığının sıcaklığa bağlı olarak değişimi, Elektron tünneling, Yarıiletken model, Normal-süperiletken model, Elektrodinamik, Difüzyon derinliği, Sıcaklık ile değişimi, II. Tip süperiletkenin manyetik özellikleri, Vortex çizgileri, Vortex çizgilerinin enerjisi, Küçük ve orta akı yoğunluklarında mıknatıslanma eğrileri.
 • FİZ 950 Süperiletkenler II
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Josephson etkisi I, Josephson akımı, RCSJ model, modelin tarifi, T=0 oK de I-V karekteristikleri, Isısal dalgalanmalar, Manyetik akı içinde josephson etkisi, Josephson etkisi II, Klasik süperiletkenlerde dalgalanmalar, ince süperiletken telde direnç görülmesi, İnce süperiletken filmde direnç görülmesi, Tc yukarısında süperiletkenlik, Tc nin yukarısında diamanyetik dalgalanmalar, Yüksek frekans iletkenliği, yüksek sıcaklık süperiletkenler, Ağır fermion süperiletkenler, Saf süperiletkenlerinde üniform akım, Süperiletkenlerde uygulanma alanları.
 • FİZ 952 Temel Parçacıklar Fiziği II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Compton Saçılması, Elektron ve Pozitronların Saçılması, Frenleme Işınları, Baryonlar , Mezonlar , Acaiplik, Tılsım ve Yeni Kuantum Sayıları, Üniter Simetri, Statik Kuark Modeli, Baryon Rezonansları, Mezon Rezonansları, S Matrisinin Özellikleri, Kısmi Dalgalar, Zayıf Etkileşmeler, Parçacık Fiziğinde Son Gelişmeler.
 • FİZ 953 Yüklü Parçacıklar Fiziği
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Maddenin Yüklü Parçacıklarla İyonlaşması, Elektron ve Pozitronların Esnek Saçılmaları, Elektronların Atom Çekirdeği ile Radiatif Çarpışmaları, Kalın Yutucu Bir Ortamda Elektronların Durdurulması, Ağır Yüklü Parçacıkların Maddi Ortamlardan Geçişleri
 • Fiz 958 Kuantum Kromo Dinamiği
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Kuantumlu Alanlar Teorisi ile Klasik İstatistik Fizik Arasındaki İlgi, Örgü Üzerinde Ayar Teorisi, Alan Teorilerinin Süreklilik Limiti, Şiddetli Çiftlenim Limiti , Hapis, Yeniden Normalize Olabilme, Zayıf Çiftlenim , Pertürbasyon Teorisi, Şiddetli Çiftlenim Açılımı, Monte Carlo Benzetişimi, Ortalama Alan Teknikleri, SU(2) de Sicim Gerilme Kuvveti
 • FİZ 959 Hadron Fiziği ve Kuark Modeli
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Hadronlar, Hadron-Hadron Etkileşmeleri, Hadronların Sınıflandırılması, Statik Kuark Modeli, Kuark-Parton Modeli(1) :İsospin ve acaiplik, Kuark-Parton Modeli (2) :Tılsım, Kuark-Parton Modeli (3) :Ağır Çeşniler, Ağır Çeşnilerin Üretilmesi, Renk, e+e- Yokolmasında Rezonanslar, Kuarklar ve Gluonlara Ait Diğer Deliller
 • FİZ 960 Yarıiletken Düzenekler Fiziği I
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Enerji band yapıları, Isısal dengede taşıyıcı konsantrasyonu, Taşıyıcı olayları, Yarıiletkenlerin ısısal, optik ve alan özellikleri, Yarı iletken düzenekler için denklemler, Bipolar düzenekler, Temel düzenek teknolojisi, Isısal fonksiyonları, Transistörler, Tyristörler, Temel karakteristikleri, Trigger tyristörler, Alan kontrollü tyristörler.
 • Fiz965 Magnetik İnce Filmler
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Mürsel Alper
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  İnce Filmleri Hazırlama Teknikleri, Çok Katlı Tabakalar ve Süperörgü Yapılar, İnce Filmlerin Yapısal Karakterizasyonu, İnce Film Magnetizması, İnce Filmlerde Elektriksel İletim Olayları, İnce Filmlerde Magnetorezistans, İnce Filmlerin Teknolojik Uygulamaları
 • FİZ 966 Katıların Kuantum Teorisi
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Mürsel Alper
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Kuantumun Temel Denklemleri, Akustik ve Optik Fononlar, Elektron-Fonon Etkileşmeleri, Magnonlar, Bloch Fonksiyonları, Brillouin Bölgeleri, Magnetik Alanda Elektron Dinamiği, Magnetorezistans, Metallerin Elektrodinamiği, Alaşımların Teorisi
 • Fiz968 Yarıiletken Düzenekler Fiziği II
  Dersi Veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Polar olmayan düzenekler, Metal-Yarıiletken kontaklar, Enerji band yapıları, Akım taşıma olayları, Düzenek yapısı, Ohmik kontak, MIS diyotlar, Si-SiO2 MOS diyod, MOSFET yapısı, karakteristikleri, Tünel düzenekler, Tünel diotlar, tünel transistörler, LED ve yarıiletken laserler, Fotodetektörler.
 • FİZ 969 Manyetik Domainler
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Statik domainlerin gözlem yöntemleri: Colloid ve MR sensörü yöntemleri, dinamik domainlerin gözlem yöntemleri: Optik yöntemler; Faraday ve Kerr (polar, enlemesine ve boylamasına), mikroskopik yöntemler; TEM, SEM vb., Hall probe yöntemi, bilgisayar denetimli gözlem yöntemleri, domain kuramı, domain çeşitleri, Bloch, Neel ve karmaşık domain duvarları, domain duvarı hareketleri.
 • FİZ 971 Nükleer Manyetik Rezonans I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Aytaç Yalçıner
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Doktora
  Serbest Spinlerin Hareketi. Serbest Spinlerin İstatistik Bir Topluluğunun Kuantum Mekaniksel İncelenmesi. Yoğunluk Matrisi. Bir r.f. Alanı İle Çiftlenen İki Seviye Genel Problemi. Statik Alınganlık. Rezonansta r.f. Enerjisinin Soğurulması. Bloch Denklemlerinin Çözümü. Spin Yankıları Yöntemi. Serbest Presesyon. Adyabatik Geçiş. T1 ve T2 Durulma Zamanları. Geçici Nutasyon Yöntemi. Deteksiyon Yöntemleri. Negatif Soğurma "MASER"ler.
 • FİZ 972 Nükleer Manyetik Rezonans II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Aytaç Yalçıner
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Doktora
  Magnetik Rezonansın Fiziksel Temelleri. Deneysel Yöntemlerin İlkeleri. Kimyasal Kayma. Dolaylı Spin+Spin Çiftlenmesi. Elektron Kılıfında Russel Saunders Çiftlenmesi. Çekirdek Momentleri İle Elektron Kılıfının Çiftlenmesi. Çekirdek Çok-Kutup Momentleri. Dört-Kutup Spin Çiftlenmesi. Atom ve Molekül Demeti Rezonansı. Rabi Yöntemi. Moleküllerin Dönme Spektroskopisi. Katılarda Molekülsel Araştırma Yöntemleri. Overhauser Olayı.
 • FİZ 973 Yüzey Fiziği ve İnceleme Tekn.
 • FİZ 974 Manyetik Rezonans Görüntüleme
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Aytaç Yalçıner
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Doktora
  Giriş. Magnetik Rezonans. MR Spektroskopisi. Denge ve Uyarma. Rölaksasyon. MR-Sinyali. MR-Paremetrelerinin Ölçülmesi. Durulma Zamanlarının Etkisi. MR-Tomografisi. MR-Tomografi Sistemi. MR'ın Tıbbi Uygulamaları.
 • FİZ 981 Kuantumlu Alanlar Teorisi I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Doktora
  Simetri İlkeleri, Lorentz Grubu, Klein-Gordon Denklemi, Dirac Denklemi, Sıfır Kütle Denklemleri, İkinci Kuantumlama, Dirac Alanının Kuantumlanması, Elektromagnetik Alanın Kuantumlanması
 • FİZ 982 Kuantumlu Alanlar Teorisi II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Doktora
  Alanlar Arası Etkileşme, Saçılma Teorisi, Basit Alan Modelleri, Saçılma Matrisi, Feynman Diyagramları, Kuantum Elektrodinamiği.
 • FİZ 984 Nükleer Olaylar için Say.Uyg II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Ahmet Cengiz
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Foton Etkileşmeleri (Serbest Yol, Fotoelektrik Olay, Rayleigh Saçılması, Compton Saçılması, Çift Oluşumu)'nin Örneklenmesi, - Parçacıklarının Enerji Dağılımlarının Örneklenmesi, Elektron Etkileşmeleri (Serbest Yol, Elastik Saçılma, İnelastik Saçılama, Bremsstrahlung Olayı)'nin Örneklenmesi, Bir Ortamda Parçacık Takibi.
 • FİZ 988 Yapay sinir sistemleri
 • FİZ 996 Yüksek Enerji Detektörleri II
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Doç. Dr. İlhan Tapan
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Yüksek enerji detektörlerinin yapısı, Kalorimetre ünitesi, Yarıiletken detektörler, Avalanche fotodiyod, Gaz detektörler, Orantılı sayaçlar, Jet sürüklenme odaları, Detektör uygulamaları, CMS detektörü.
 • FİZ 997 Nükleer Etkileşmeler
  Dersin Kodu ve Adı : FİZ 902 İleri Kuantum Mekaniği II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Matris Gösterimleri. Spin Açısal Momentumu. Gösterim Transformasyonları. Yaklaşım Yöntemleri. Kuvvetli Elektromanyetik Alanla Etkileşme. Saçılma. Özdeş Partiküller. Kuantum İstatistik Mekaniği.
 • FİZ 903 İleri Teorik Mekanik II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof .Dr. Aytaç Yalçıner
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Maddesel Nokta Sisteminin Mekaniği. D'Alembert İlkesi ve Lagrange Denklemleri. Hıza Bağlı Potansiyeller ve Kayıp Fonksiyonu. Hamiltonien İlkesi. Korunum Teoremleri ve Simetri Özellikleri. İki Cismin Merkezsel Kuvvet Problemi. Virial Teorem. Kare ile Ters Orantılı Kuvvet Kanunu. Rijid Cisim Hareketinin Kinematiği. Ortaganol Dönüşümler. Euler Açıları. Cayley-Klein Paremetreleri. Coriolis Kuvveti. Rijid Cismin Hareket Denklemleri. Atalet Tansörünün Öz Değerleri ve Asal Eksen Dönüşümü. Yüklü Cisimlerin Magnetik Alanda Presesyonu. Klasik Mekanikte Özel Rölativite. Lorentz Dönüşümü.
 • FİZ 905 Spektroskopik Yöntemler
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Aytaç Yalçıner
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Elektromanyetik Spektrum. Radyofrekans (RF) Spektroskopisi. Mikrodalga (MW) Spektroskopisi. Kızılaltı (IR) Spektroskopisi. Görünür Bölge (VIS) Spektroskopisi. Morüstü (UV) Spektroskopisi. X-Işınları Spektroskopisi. Gamma-Işınları Spektroskopisi. Kütle Spektroskopisi. İki Çekirdek Arasındaki Endirekt Spin-Spin Bağlaşımının Kuantum Mekaniksel İncelenmesi.
 • FİZ 913 İleri Radyasyon Fiziği I
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Gamma Parçalanması, İç Değişim Elektronları, İç Değişim Elektron- Pozitron Çifti, Parçalanma Şeması ve Enerji Seviyeleri, radyoaktif Parçalanma Başına Radyasyon Yayınlanma Olasılığı, Gamma Işını Tesir Kesitleri, Gammaların Ard Arda Etkileşmesinde Ortama Aktarılan Enerji Bilançosu, Kütle Soğrulma Katsayısı, Kütle Enerji Katsayısı, Gammaların Bir Ortamda Etkileşme Olasılıkları, Build-up Kavramının İncelenmesi.
 • FİZ 915 Fizikte Sayısal Çözüm Yöntemleri
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof .Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Bilgisayar Programlama Yöntemleri, Kök Bulma, Lineer Denklem Çözümleri, Sayısal integrasyon Yöntemleri, Matrislerle ilgili Sayısal Uygulamalar, Optimizasyon
 • FİZ 916 Temel Saçılma Teorisi
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Saçılma Matrisi, Tesir Kesitleri ve Bozunma Hızları, Faz Uzayı, Relativistik Kinematik, Mandelstam Değişkenleri, Akı Faktörü, İki Cisim Faz Uzayı, Dalitz Diyagramları, Üniterlik, Kısmi Dalga Açılımı, Analitiklik ve Çaprazlama, Dağılım Bağıntıları, Yoğunluk Matrisi, Helisite Formalizmi.
 • FİZ 921 İleri Katıhal Fiziği - I
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Kristal yapı, X - ışını difraksiyonu, Atomlar arası kuvvetler, Kristal titreşimleri, Fononlar, Fonon-Fonon Etkileşmeleri, Fononların ısısal özellikleri, Kinetik teori, Serbest elektron modeli, Serbest elektron gazının ısı kapasitesi, Elektronların hareket denklemleri, Wiedemann-Franz kanunu, Yarı serbest elektron teorisi, Etkin kütlelerin band yapısı, Yarı iletkenler, Elektromanyetik absorbsiyon, Elektriksel iletkenlik, Cyclotron rezonansı.
 • FİZ 922 İleri Katıhal Fiziği - II
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Paramagnetizm, Dipol momentler, Diamanyetizm, Weiss moleküler alan, Antimanyetizma, Spin dalgaları, Polarizasyon, İyonik Kristal titreşimleri, Landau modeli, Piozoelektrik, Bloch teorimi, Katılarda elektron ve nötron saçılması, Manyetik saçılma, Fermi yüzeyleri, Durum yoğunluğu, İki boyutlu elektron hazı, Kuantum Hall etkisi.
 • Fiz924 Maddelerin Manyetik Özellikleri
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Manyetik alınganlık ve geçirgenlik, manyetik maddelerin sınıflandırılması, çok kristalli, amorf ve nano kristal maddeler, fiziksel değişimlerin domain yapısına etkisi, domainlerin manyetik alandaki davranışları, Histeresis ve Barkhausen olayları, manyetik maddelerin özel uygulamaları.
 • FİZ 926 Ultrases
 • FİZ927 Manyetik Maddelerin Yapısı
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  İzotropi ve anizotropi, ferromanyetik maddelerde kristal yapılar, Miller indisleri, kübik ve hekzagonal yapılarda izotropi ve anizotropi, anizotropi sabitleri, çok kristalli maddelerde anizotropi, anizotropi çeşitleri, kristal yapılarda manyetik gerilmeler ve fiziksel temeli, kuvvetin mıknatıslanmaya ve gerilmeye etkisi.
 • FİZ 928 Nükleer Etkileşmeler
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Gökay Kaynak
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Kütle Merkezi Ve Laboratuvar Koordinat Sistemleri, Bir Parçacık Demetinin Bir Kuvvet Merkezi Tarafından Saçılması, Bir Parçacıklar Demetinin Bir Çekirdek Tarafından Absorbsiyonu, Döteronun Temel Hali, Nötronların Moleküllere Bağlı Protonlar Tarafından Koherent Saçılması, Proton Proton Saçılması, Çekirdek Potansiyelinin Şekil Bağımsızlığı, Sürekli Teori, Doğrudan Nükleer Reaksiyonlar, Optik Model.
 • FİZ 930 İleri Manyetizma I
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : (3+0+0)
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Manyetizmanın temeli, manyetizma çeşitleri, manyetik moment ve mıknatıslanma, Langevin yasası ve Weiss moleküler alan kuramı, manyetizmanın sıcaklık bağımlılığı, Curie ve Curie-Weiss yasaları, manyetik domainler, manyetik anizotropi, manyetik gerilme, manyetik statik enerji, değişim enerjisi.
 • FİZ 931 İleri Nükleer Fizik I
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Çekirdeğin Genel Özellikleri: Nükleer boyutlar, Bağlanma enerjisi, Nükleer kararlılık, Çekirdeğin taban ve uyarılmış durumları, Nükleer spin, Nükleonların kuantum sayıları, Russell-Saunders ve jj çiftlenmeleri, Nükleer magnetik moment, Nükleer kuadrupol momenti, Çekirdek ve Nükleer parçacıkların istatistiği, parite. Potansiyel ve Çekirdek Kuvvetleri: Çekirdek kuvvetlerinin özellikleri, Deuteron, Çekirdek içi potansiyelin çeşitli formları, Yük bağımsızlığı, Mezon teorisi, Çekirdek Modelleri, Alfa, Beta ve Gamma Parçalanmaları.
 • FİZ 932 İleri Manyetizma II
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Naim Derebaşı
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Doktora
  Mıknatıslanma eğrisinin açıklanması, terslenebilir mıknatıslanma, terslenebilir domain hareketleri, mikromanyetizma, terslenebilir alınganlık, Rayleigh yasası, doğrusal Brown denklemleri, domain etkileşmeleri, domain duvarları, mikro girdap akımları, düz ve eğrileşen domain duvarları, Preisach yaklaşımı.
 • FİZ 933 Nükleer Radyasyon Deteksiyonu
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi :D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Radyoaktiviteye Genel Bakış, Radyasyonların Madde ile Etkileşmesi, Gazlı Dedektörler, Sintilasyon Sayaçları, Yarı İletken Dedektörler, Nükleer Elektronik, Radyasyon dedektörlerinde enerji rezülasyonları.
 • FİZ 937 Yüzey Oksit Filmler ve Teknolojisi
  Dersi veren Öğretim Üyesi :
  Dersin Kredisi ve Sömestresi :D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Yüzey oksitlerin özellikleri, Enerji band yapıları, Band yapılarının iyon absorbsiyonu ile değişimleri, Yüzey potansiyel farkları, Kelvin Probe yöntemi ile ölçümleri, Yüzey oksit filmlerde tünel akımı, Termoiyonik yayılma, Elektroforming, Oksit breakdown Switching, İki elektronlu sisytemde reaktif saçılma, Bias saçılma, RF saçılma, Vakum evaporation, Anodik oksidasyon, Plasma anodizasyonu, Gaz-faz reaksiyonları, Epitaxial yöntem.
 • FİZ 938 Sıvılarda Rez. Çizgi. Çok Katlı Yapısı
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Aytaç Yalçıner
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Sürekli Dalga Yöntemleri İle Gözlenen Enerji Düzeyleri, J << d (kimyasal kayma) Hali, İki 1/2 Spini İçin J » d Hali , Özdeş p Tane i Spini İçeren G Grubu İle Özdeş p' Tane i' Spini İçeren G' Grubu İçin J » d Hali, Perturbasyon Yöntemi, Özdeş Olmayan İzokron Spinler, Geçici Yöntemlerle Gözlenen Çok Katlı Spektrumlar, Serbest Presesyon Yöntemi, Spin-Yankı Yöntemi, Çok Katlı Spektrumlarda Çizgi Genişliği Problemi, Kuadrupol Rölaksasyonu ve Kimyasal Değiş-Tokuş Etkileri, İki Manyetik Alanın Tamamen İlgisiz Olma Hali, İki Manyetik Alanın Tamamen İlgili Olma Hali, Örnek Spektrumların Yorumlanması, H1 Spektrumları, C13 Spektrumları.
 • FİZ 941 X-Işınları ve Uygulamaları
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Mürsel Alper
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  X-Işınlarının Özellikleri, Kristal Geometrisi, X-Işını Kırınım Demetlerinin Yönleri ve Şiddetleri, Deneysel Metodlar, Difraktometre ve Spektrometre Ölçümleri, Kristal Yapı Tayini, X-Işını Difraksiyonu ile Kimyasal Analiz, X-Işını Spektrometresi ile Kimyasal Analiz.
 • FİZ 951 Temel Parçacıklar Fiziği I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Skaler Alan, Dirac Alanı, Vektör Mezonlar ve Foton, Lorentz İnvaryansı ve Spin Saçılma Matrisi, Pertürbasyon Teorisi, Parçacıkların Sınıflandırılması , Fermiyonlar ve Bozonlar, Kuarklar ve Leptonlar, Temel Etkileşmeler, Korunum Kuralları.
 • FİZ 957 Kuantum Elektro Dinamiği
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  İkinci Kuantumlama, Pertürbasyon Teorisi, Feynman Diyagramları, Compton Saçılması, Elektron ve Pozitron Saçılması, Bremsstrahlung Işıması, Çift Yaratılması, Yeniden Normalize Olabilme.
 • FİZ 961 Yarıiletkenler Fiziği I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Muhitdin Ahmetoğlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Kristal Yapı Hakkında Temel Bilgiler, Katı cisimlerin band teorisi, Yarıiletkenlerde elektron ve boşluk istatistiği, Yarıiletkenlerde yük taşıyıcılarının difüzyonu, Yarıiletkenlerde iletkenlik olayı, P-N eklemler.
 • FİZ 962 Yarıiletkenler Fiziği II
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Muhitdin Ahmetoğlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Yarıiletkenlerin Optik Özellikleri, Yarıiletken Heterojonksiyonlar Hakkında Temel Bilgiler, Heterojonksiyon P-N Eklemli Yarıiletkenlerin Modelleri, İzotip Heterojonksiyonlar, Heterojonksiyonların Optik Özellikleri.
 • FİZ 967 Nükleer Modeller
  Dersi Veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Gökay kaynak
  Dersin Kredisi Ve Sömestrisi : D+U+L(3+0+0) Güz ve Bahar
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Shell Modeli, Kıllektif Model, Fermi Gaz Modeli, Bileşik Çekirdek Modeli, Doğrudan Mtkileşme Modeli, Optik Model, Özel Modeller.
 • FİZ 983 Nükleer Olaylar için Say.Uyg I
  Dersi veren Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Emin N. Özmutlu
  Dersin Kredisi ve Sömestresi : D+U+L (3+0+0) Güz
  Dersin Programı : Yüksek Lisans
  Rastgele Değişkenler, İstatistik Analiz, Dağılım Örneklenmesi, Örneklerin Kuruluşu, Reddetme Yöntemi, Çok Boyuta Genelleme, Özel Yöntemler, Varyans küçültme Yöntemleri, Geometrik Tartışmalar, Çekirdek Fiziğinde Monte Carlo Uygulamaları.
 • FİZ 993 Maddenin Dielektrik Özellikleri I
 • FİZ 994 Maddenin Dielektrik Özellikleri II
 • FİZ 995 Yüksek Enerji Detektörleri I
 • FİZ 997 Katı Maddelerin Özel. I
 • FİZ 998 Katı Maddelerin Özel. II